Regulamin

• Każdego tygodnia nowe teksty prasowe ulubionych autorów, wywiady radiowe i telewizyjne oraz fotografie z Polski i infografiki – do wykorzystania w mediach polonijnych, bezpłatnie i bez ograniczeń.
• Warsztaty dla dziennikarzy mediów polonijnych, konferencje prasowe specjalnie dla nich oraz materiały użyteczne dla podnoszenia jakości redakcji polonijnych. Także wymiana najciekawszych materiałów pomiędzy redakcjami.
• Zapraszamy do zapisania się, pobierania tekstów, publikowania ich w swoich tytułach. Zapraszamy do pobierania plików audio i nagrań wideo oraz fotografii i infografik. Wszystkie materiały są udostępniane bezpłatnie.

Zasady korzystania z treści zamieszczonych w internetowym serwisie prasowym  Dla Polonii. 

W ramach projektu DlaPolonii.pl publikowane są artykuły w wersji elektronicznej, będące publikacjami periodycznymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1231; dalej, jako: PAPP). rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (tekst Dz.U. 2018 poz. 1914; dalej, jako: Prawo prasowe), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, wydawanym przez: Fundację Instytut Nowych Mediów z siedzibą w Warszawie, 00-491 ul. Marii Konopnickiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000468950 (Wydawca lub INM). 

Pojęcia:

Prasa – dzienniki, czasopisma i internetowe serwisy prasowe, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień́ art. 20 Prawa prasowego lub zagranicą, posiadające status prasy stosownie do lokalnych przepisów,

Materiał prasowy – w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w ramach projektu Dla Polonii;

Artykuł – materiał prasowy będący utworem w rozumieniu PAPP, w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad;

Internetowy serwis prasowy – zbiór stron internetowych dostępnych w intrenecie pod określonymi domenami, będący prasą w rozumieniu Prawa prasowego dostępny wyłącznie dla Użytkowników serwisu;

Przedruk – jest rozpowszechnienie w prasie przez wydawcę̨ – w celach informacyjnych i w oryginale – całości lub co najmniej 20%-części artykułu opublikowanego w internetowym serwisie prasowym Dla Polonii;

Opracowanie artykułu – utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejecie informacji zawartej w artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię̨ i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło.

Z treści zamieszczanych w serwisie mogą korzystać wyłącznie użytkownicy instytucjonalni tj. redakcje współpracujące z ramach projektu i upoważnieni przez nie pracownicy lub współpracownicy, w celu dalszego rozpowszechniania przez prasę i w internecie udostępnianych tam treści. 

Redakcjom tym Wydawca udziela licencji nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie do przedrukowania, cytowania i opracowania treści zamieszczanych w serwisie, na zasadach wskazanych poniżej.

Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji. W celu jej uzyskania należy skontaktować́ się̨ z Wydawcą.

Przedruk, cytowanie i opracowanie artykułu wymagają podania źródła tzn. nazwy projektu oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu. W przypadku przedruku artykułu niezbędne jest umieszczenie logo projektu Dla Polonii, które jest dostępne do pobrania po zalogowaniu się.

Rozpowszechnianie opracowania artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą pod adresem e-mail redakcja@dlapolonii.pl

Wydawca w celu umożliwienia korzystania z materiałów prasowych i artykułów gromadzi i przetwarza dane zgodnie z polityką prywatności (link) obowiązującą w INM. Założenie konta w serwisie wymaga podania loginu i hasła. Konta są zakładane przez użytkowników zaś ich uruchomienie następuje po weryfikacji przez Wydawcę, informacji potwierdzonych przez Redakcje współpracujące.