Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Autor: Katarzyna WĘGLICKA

Na niewielkiej wyspie Wietka na rzece Soż, schronili się ci, którzy nie uznali reform religijnych, jakich dokonał patriarcha Nikon. W latach 50. XVII wieku, po rozpadzie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Rosji, zaczęły się prześladowania starowierów (staroobrzędowców), tych, którzy nie zaakceptowali zmian.
Ormianie na ziemiach polskich żyją od połowy XIV wieku. Ich prawa i obowiązki, jako obywateli Rzeczypospolitej, zatwierdził król Kazimierz Wielki w 1366 roku, ale wzrost znaczenia i liczebności to wieki XVI i XVII, kiedy rozkwitło ich orientalne rzemiosło i bezpośrednie kontakty handlowe oraz kulturalne ze Wschodem.
, , , ,
Największy obszar mokradeł ciągnie się wzdłuż Prypeci, od Pińska do Turowa i na południe od poleskiej magistrali. Są tu rejony, gdzie od wieków błota izolowały ludzkie siedliska od ośrodków władzy. Na poły tylko zmeliorowane mokradła pozwoliły zachować wiele z tradycyjnej mentalności starych mieszkańców.
Karaim mówi językiem, który zaliczany jest do kipczackiej grupy języków tureckich. Tych znających mowę przodków można jeszcze spotkać na Litwie, rzadziej już na Ukrainie. Większość na co dzień posługuje się językiem państwa, w którym mieszka. Współcześnie dzieci uczą się języka karaimskiego na zajęciach dodatkowych. 

, , , ,
Odgłos szofaru – rogu wykonanego z kości barana obwieszcza początek święta Rosz ha-Szana, czyli żydowskiego Nowego Roku. Najwięcej wyznawców przyjeżdża na obchody do Humania, miasta w centralnej Ukrainie.
, , , ,
W Wilkowie żyje wyjątkowa społeczność staroobrzędowców, nazywanych Lipowianami, którzy przez stulecia tworzyli i utrzymywali zamknięty duchowy, kulturowy świat. Udało im się zachować tożsamość wśród wielu grup etnicznych Besarabii i stworzyć unikatową kulturę w regionie delty Dunaju.
, , , ,
Noblistka Swiatłana Aleksijewicz stwierdziła, że Białoruś to terra incognita dla świata. Niestety, dla Polaków również. A przecież ten kraj jest nam znacznie bliższy, niż może się wydawać. Lecz jakże mało wiemy o kraju, który przez wieki wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego połączonego z Królestwem Polskim. Bo Polskę i Białoruś, ale również Litwę i Ukrainę, o czym nie należy zapominać, łączyło wspólne państwo istniejące od unii w Krewie – od 1385 do 1795 roku. Te ponad 400 lat wzajemnych zależności oznacza nie tylko związki terytorialne, ale też wspólną tradycję polityczną i kulturalną.

NEWSLETTER